15€97 🥩 Bavette d’aloyau / 2,415 kg (👉soit 6,61€🤗/kg)